برای پدر

یادگاری لب فرو بند و مگو آنچه از یار سفر کرده ام است که تمام دنیا به کلامی بند است به نگاهی بسته است ...ای پدر

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
پدر
1 پست